O nás

Jsme tu pro ty, kteří nechtějí fakta a informace recitovat, ale chtějí s nimi umět pracovat 

Naše škola poskytuje svým studentům úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium je čtyřleté, určené pro absolventy devátých tříd ZŠ, i osmileté, do kterého se mohou hlásit žáci pátých tříd.

Svým rozsahem a obsahem studia škola připravuje studenty ke studiu vysokoškolskému. Vzdělávání má svým pojetím vyučování poskytnout studentům více volnosti a prostoru pro samostatné rozhodování, rozvoj aktivity a odpovědnosti. 

Velký důraz klademe na individuální dispozice každého žáka, vzdělávací program rovněž zahrnuje péči o studenty se specifickými vývojovými poruchami učení. Součástí vzdělávání jsou výměnné pobyty, různé domácí i zahraniční exkurze, kurzy a zájezdy zaměřené především na rozšíření znalostí z oblasti historie, geografie, výtvarného umění, ale i vědy a výzkumu. V této oblasti spolupracujeme hned s několika univerzitami, především s Univerzitou Palackého v Olomouci.

K dalším aktivitám školy patří společenské akce jako např. reprezentační ples školy. Intenzivně se rovněž věnujeme charitativní činnosti. Škola úzce spolupracuje s rodiči našich studentů, kteří mají možnost se spolupodílet na řízení školy prostřednictvím svých zástupců ve Školské radě.

Technické zázemí školy je na vysoké úrovni. Každá učebna je vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí. Všechny učebny disponují bezdrátovým připojením na internetovou síť. V každé učebně je k dispozici počítač s odpovídající a vyhovující konfigurací. Všichni žáci pracují ve výuce s vlastními tablety iPad

Absolvent našeho gymnázia je připraven ke studiu na vysoké škole všech typů doma i v zahraničí. A to nejen po teoretické stránce, ale také úrovní svých jazykových znalostí. Během studia je seznámen se základy všech vědeckých disciplín. Důležitou součástí osvojených dovedností je práce s výpočetní technikou. Charakteristickým znakem absolventa našeho gymnázia je zdravé sebevědomí, ctižádost, pracovitost a houževnatost.

Další důvody, proč studovat u nás...