Přijímací řízení

Co potřebujete vědět, pokud se k nám chcete přidat:

Přihlášky a termíny
  •  1. Zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč vyplní přihlášku elektronicky na stránkách classis.cgnr.cz nejpozději do 1. března 2023 do 15:00 hod. Po odeslání přihlášky mu bude zaslán potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji a zákonný zástupce může sledovat stav přihlášky. Škola nenese odpovědnost za neúspěšné odeslání přihlašovacích údajů z důvodu špatně uvedené e-mailové adresy, odmítnutí odeslaného e-mailu (spam – nevyžádaná pošta) nebo odmítnutí e-mailu z důvodu přeplněné schránky příjemce. Následně je třeba odevzdat papírovou přihlášku do 1. března 2023 do 15:00 hod (úřední hodiny sekretariátu jsou každý všední den od 7:00 do 15:00, v průběhu jarních prázdnin 27. 2. - 1. 3. pak od 9:00 do 15:00)., která je potvrzena základní školou, a potvrzení dalších skutečností v souladu s kritérii přijímacího řízení (např. účast a umístění ve školních soutěžích a olympiádách). Přihlášku je možné odevzdat osobně na sekretariátu školy nebo zaslat datovou schránkou zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce (datová schránka fyzické osoby, nikoli právnické) nebo poštou. V případě zaslání přihlášky datovou schránkou je nutná elektronická konverze na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné. V případě odeslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání. Uchazeči obdrží nejméně 14 dní před konáním přijímací zkoušky pozvánku, kde bude uvedeno evidenční číslo, pod kterým budou vedeni v seznamu přijatých / nepřijatých uchazečů. V případě, že přihláška není ověřena školou, je nutné doložit ověřené kopie vysvědčení.
  • 2. Uchazeč si vyzvedne zápisový lístek na základní škole
  • 3. Svůj úmysl vzdělávat se na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. V případě, že zápisový lístek neodevzdá uchazeč ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat žákem školy.
  • 4. Zákonný zástupce podepisuje Smlouvu o podmínkách zabezpečení vzdělávání; v případě, že nebude uzavřena uvedená smlouva, má se za to, že uchazeč na gymnázium nenastoupí. Pokud nebude ve smluvním termínu uhrazen poplatek za poskytované služby vyplývající ze smlouvy, má se rovněž za to, že uchazeč nenastoupí, a místo bude obsazeno náhradníkem. V případech sociální potřebnosti může CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU poskytnout finanční výpomoc k úhradě výše uvedených položek se stanovením splátkového kalendáře.
  • 5. Žádá-li uchazeč o některé ze stipendií, je nutné žádost podat současně s přihláškou. Vzor žádosti lze najít zde
  • Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky školy.
Výsledky přijímacího řízení
x

Přejeme vám hodně štěstí!
Přejeme vám hodně štěstí!